Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zobowiązania. Część szczegółowa
Zobowiązania. Część szczegółowa
Do koszyka
65,00 zł
Podręcznik Zobowiązania. Część szczegółowa stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna Adama Brzozowskiego, Jacka Jastrzębskiego, Macieja Kalińskiego i Elżbiety Skowrońskiej-Bocian. W usystematyzowany i pogłębiony sposób omówiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami. Nowością jest poświęcenie odrębnego rozdziału wybranym, empirycznym postaciom umów nienazwanych, których rola w profesjonalnym obrocie handlowym systematycznie wzrasta.
Ilość stron 439
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8507-7
Data publikacji 2015-04-08 12:03:46
Język polski
Wykaz skrótów 14
Wstęp 18
Rozdział I. INFORMACJE WSTĘPNE 20
§ 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań 21
§ 2. Związki umów 26
§ 3. Systematyka podręcznika 28
Rozdział II. UMOWA SPRZEDAŻY 31
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy 32
§ 2. Podmioty i charakter prawny umowy. Forma umowy sprzedaży 34
§ 4. Obowiązki stron umowy sprzedaży 38
1. Obowiązki sprzedawcy 38
2. Obowiązki kupującego 42
§ 5. Rękojmia za wady 44
§ 6. Stosunek uprawnień z tytułu rękojmi do roszczeń odszkodowawczych 53
§ 7. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej 54
§ 8. Gwarancja przy sprzedaży 56
§ 9. Sprzedaż konsumencka 60
§ 10. Szczególne rodzaje sprzedaży 60
1. Sprzedaż na raty 60
2. Sprzedaż z zastrzeżeniem włas­ności rzeczy sprzedanej 62
3. Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego 64
4. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu 64
5. Prawo pierwokupu 66
Rozdział III. UMOWA ZAMIANY 69
§ 1. Definicja 69
§ 2. Przedmiot umowy zamiany 70
§ 3. Podmioty i charakter prawny umowy zamiany 71
§ 4. Odesłanie do umowy sprzedaży 71
Rozdział IV. UMOWA DOSTAWY 74
§ 1. Definicja umowy dostawy. Pojęcie dostawy 74
§ 2. Przedmiot umowy dostawy 76
§ 3. Podmioty i charakter prawny umowy dostawy 77
§ 5. Odesłanie do umowy sprzedaży 78
Rozdział V. KONTRAKTACJA 79
§ 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa 81
Rozdział VI. UMOWA O DZIEŁO 83
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy o dzieło 84
§ 2. Podmioty i charakter prawny umowy o dzieło 85
§ 3. Przedmiot umowy o dzieło 86
§ 4. Miejsce umowy o dzieło w systemie umów 89
§ 5. Obowiązki stron umowy o dzieło 92
§ 6. Zagadnienia szczegółowe 98
Rozdział VII. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 99
§ 1. Definicja. Pojęcie i cechy umowy o roboty budowlane 100
§ 2. Charakter prawny umowy o roboty budowlane 107
§ 3. Przedmiot umowy o roboty budowlane. Strona podmiotowa umowy o roboty budowlane. Forma umowy 107
§ 4. Odpowiedzialność wobec podwykonawców 108
§ 5. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane 114
§ 6. Podstawowe prawa i obowiązki stron 116
Rozdział VIII. NAJEM 121
§ 1. Unormowania ogólne. Pojęcie 122
§ 3. Przedawnienie 126
§ 4. Zbycie przedmiotu najmu 127
§ 5. Najem lokali 128
§ 6. Najem lokali mieszkalnych 132
Rozdział IX. DZIERŻAWA 136
§ 3. Pierwokup dzierżawcy gruntu rolnego 139
Rozdział X. BEZCZYNSZOWE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW ROLNYCH 140
Rozdział XI. UŻYCZENIE 142
§ 3. Przedmiot umowy 144
§ 6. Czas trwania stosunku użyczenia 147
§ 8. Użyczenie a inne zbliżone stosunki prawne oraz faktyczne 148
§ 1. Ogólna charakterystyka 150
Rozdział XII. POŻYCZKA 150
§ 2. Podmioty umowy 151
§ 4. Treść umowy 152
§ 3. Przedmiot pożyczki 152
§ 5. Odpowiedzialność stron 155
§ 6. Przedawnienie roszczeń 156
§ 7. Stosunki prawne podobne do pożyczki 157
Rozdział XIII. UMOWA KREDYTU 158
§ 1. Pojęcie umowy kredytu i jej regulacja 158
§ 2. Kredyt a pożyczka 160
§ 3. Zdolność kredytowa 161
§ 4. Umowa kredytu – strony, treść i forma 162
§ 5. Istotne elementy stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu 163
1. Oddanie środków pieniężnych do dyspozycji klienta 163
2. Oprocentowanie i prowizja 164
3. Monitorowanie sposobu wykorzystania kredytu i zdolności kredytowej 165
4. Wypowiedzenie 165
5. Spłata kredytu 166
§ 6. Znaczenie i rodzaje kredytów 167
§ 7. Kredyt konsumencki 168
Rozdział XIV. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO 171
§ 1. Pojęcie umowy rachunku bankowego 171
§ 2. Charakterystyka umowy rachunku bankowego. Prawa i obowiązki stron 173
§ 3. Strony umowy o rachunek bankowy 176
§ 4. Rodzaje rachunków bankowych 177
§ 5. Rachunek wspólny 184
§ 6. Wygaśnięcie umowy rachunku bankowego 185
§ 7. Przedawnienie roszczeń 186
Rozdział XV. ZLECENIE 187
§ 2. Stanowisko prawne zleceniobiorcy 188
§ 3. Odpłatność 189
§ 4. Obowiązki stron 190
§ 5. Wypowiedzenie i ustanie zlecenia 194
§ 6. Przedawnienie 196
§ 7. Umowy o świadczenie usług 196
Rozdział XVI. PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA 198
Rozdział XVII. UMOWA AGENCYJNA 204
§ 2. Wynagrodzenie agenta 206
§ 3. Obowiązki stron 207
§ 5. Ustanie umowy 208
§ 6. Świadczenie wyrównawcze 209
§ 7. Umowa o ograniczeniu konkurencji 210
Rozdział XVIII. UMOWA LEASINGU 212
Rozdział XIX. UMOWA KOMISU 217
§ 2. Obowiązki stron 219
§ 3. Rękojmia 220
§ 4. Prawo zastawu 221
Rozdział XX. UMOWA PRZEWOZU 222
§ 2. Przewóz osób 224
§ 3. Przewóz rzeczy 226
Rozdział XXI. UMOWA SPEDYCJI 230
Rozdział XXII. PRZECHOWANIE 234
Rozdział XXIII. DEPOZYT NIEPRAWIDŁOWY 237
Rozdział XXIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTRZYMUJĄCYCH HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY 239
§ 1. Zasady odpowiedzialności 239
§ 2. Odszkodowanie 241
§ 3. Prawo zastawu 241
Rozdział XXV. UMOWA SKŁADU 243
Rozdział XXVI. UMOWA UBEZPIECZENIA 247
§ 2. Pojęcie 249
§ 3. Zawarcie umowy i powstanie odpowiedzialności. Obowiązki stron 252
§ 4. Przedawnienie 254
§ 5. Ubezpieczenia majątkowe 254
§ 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 257
§ 7. Ubezpieczenie mienia 258
§ 8. Ubezpieczenia osobowe 259
Rozdział XXVII.SPÓŁKA 261
§ 2. Majątek wspólny 264
§ 3. Odpowiedzialność 265
§ 4. Działalność spółki 265
§ 5. Stosunki wspólników 267
§ 6. Wypowiedzenie 267
§ 7. Zgon wspólnika. Ustanie spółki 269
Rozdział XXVIII. DAROWIZNA 271
§ 2. Odpowiedzialność darczyńcy 274
§ 3. Polecenie 274
§ 4. Odwołanie 275
Rozdział XXIX. PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI 278
§ 2. Ogólna charakterystyka umowy 279
§ 3. Podmioty umowy 280
§ 4. Przedmiot umowy przekazania 281
§ 5. Treść umowy 282
§ 6. Odpowiedzialność stron 282
§ 7. Uwagi końcowe 283
Rozdział XXX. RENTA 284
Rozdział XXXI. DOŻYWOCIE 288
Rozdział XXXII. PORĘCZENIE 293
§ 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka umowy poręczenia 293
§ 2. Przedmiot poręczenia. Poręczenie za dług przyszły, rodzajowe i generalne (globalne) 295
§ 3. Odpowiedzialność poręczyciela 296
§ 4. Akcesoryjność poręczenia 297
§ 5. Spełnienie świadczenia przez poręczyciela 300
§ 6. Poręczenie na tle małżeńskich stosunków majątkowych 302
§ 7. Szczególne przypadki poręczenia – poręczenie zwrotne, podporęczenie, wielość poręczycieli 303
§ 8. Poręczenie jako czynność bankowa 304
Rozdział XXXIII. GWARANCJA BANKOWA 305
§ 1. Pojęcie gwarancji bankowej 305
§ 2. Samodzielność gwarancji i ukształtowanie zarzutów 307
§ 3. Stosunek do innych instytucji 309
§ 4. Zbywalność praw z gwarancji 310
§ 5. Skutki zapłaty z gwarancji 310
§ 6. Termin gwarancji i przedawnienie roszczeń 310
§ 7. Potwierdzenie gwarancji 311
§ 8. Regwarancja 311
Rozdział XXXIV. UGODA 312
§ 1. Uwagi ogólne 315
Rozdział XXXV. PRZYRZECZENIE PUBLICZNE 315
§ 2. Przyrzeczenie zwykłe 317
§ 3. Przyrzeczenie nagrody konkursowej 318
Rozdział XXXVI. PRZEKAZ 320
§ 2. Przyjęcie przekazu 322
Rozdział XXXVII. AKREDYTYWA 324
§ 1. Regulacja i normatywne typy akredytywy 324
§ 2. Akredytywa dokumentowa 325
1. Pojęcie i funkcja 325
2. Konstrukcja prawna. Odpowiedzialność banku otwierającego 326
3. Termin ważności i przedawnienie roszczeń 328
4. Akredytywa zabezpieczająca 329
5. Znaczenie praktyczne 329
§ 3. Akredytywa pieniężna 329
Rozdział XXXVIII. PAPIERY WARTOŚCIOWE I ZNAKI LEGITYMACYJNE W OGÓLNOŚCI 332
§ 1. Uwagi wprowadzające o kodeksowej regulacji papierów wartościowych 333
§ 2. Ogólna koncepcja papieru wartościowego 334
1. Teorie papierów wartościowych 334
2. Pojęcie legitymacji formalnej 337
3. Teorie dotyczące powstania praw z papierów wartościowych 338
4. Kwestia zasady numerus clausus papierów wartościowych 339
§ 3. Rodzaje papierów wartościowych 341
1. Podział ze względu na sposób ustalania legitymacji formalnej i przenoszenia praw 341
1.1. Papiery wartościowe imienne 342
1.2. Papiery wartościowe na zlecenie 342
1.3. Papiery wartościowe na okaziciela 343
1.4. Papiery wartościowe zdematerializowane (rejestrowe) 344
2. Inne klasyfikacje lub typologie papierów wartościowych 345
§ 4. Znaki legitymacyjne 346
§ 5. Umarzanie papierów wartościowych 347
Rozdział XXXIX. WEKSEL 348
§ 2. Odpowiedzialność 351
§ 3. Indos 351
§ 4. Awal 352
§ 5. Przedawnienie 353
§ 1. Pojęcie 354
Rozdział XL. CZEK 354
§ 2. Rodzaje czeków 356
Rozdział XLI. OBLIGACJE 358
§ 1. Pojęcie obligacji 358
§ 2. Zdolność emisyjna 359
§ 3. Funkcje obligacji 360
§ 4. Świadczenie emitenta 360
§ 5. Szczególne rodzaje obligacji 361
§ 6. Emisja obligacji 362
§ 7. Umowa o subemisję 362
§ 8. Umowa o reprezentację 363
§ 9. Perspektywa zmian przepisów o obligacjach 363
Rozdział XLII. UMOWY NIENAZWANE 365
§ 1. Pojęcie umów nienazwanych 366
§ 2. Umowy kompensacyjne 370
§ 3. Umowy o świadczenie kompleksowej usługi pośrednictwa handlowego 375
1. Umowa dystrybucyjna 376
2. Umowa faktoringu 381
3. Umowa outsourcingu 388
§ 4. Kontrakty (instrumenty) pochodne 390
1. Kontrakt opcyjny (opcja) 393
2. Kontrakt terminowy futures i forward 395
3. Swap 397
§ 5. Umowy dotyczące obrotu prawami na dobrach niematerialnych 399
1. Franchising 399
2. Umowa know-how 403
§ 6. Umowy organizacyjne w obrocie gospodarczym (ugrupowania gospodarcze) 406
1. Umowy typu joint-venture 406
2. Umowa koncernowa 411
3. Umowa kooperacyjna (o kooperację przemysłową) 412
§ 7. Umowy zawierane mechanicznie 416
Skorowidz przedmiotowy 432