Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Współczesne problemy prawa zobowiązań
Współczesne problemy prawa zobowiązań
Do koszyka
129,00 zł
W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również z pogranicza prawa rzeczowego oraz prywatnego międzynarodowego. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, z uwagi na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego.
Ilość stron 811
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9027-9
Data publikacji 2015-04-08 12:33:17
Język polski
Spis treści 5
Słowo wstępne 11
Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu 13
Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw 15
Profesor Zbigniew Radwański – wspomnienie pośmiertne 27
Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor 32
Profesor Radwański – refleksja osobista 39
Część pierwsza 41
Kompensacja utraconej szansy – problem związku przyczynowego czy szkody? 43
Koncepcja no fault compensation a polski system kompensacji szkód… doznanych w następstwie zdarzeń medycznych 68
Principles of European Insurance Contract Law jako element zintegrowanego porządku prawnego 95
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku 113
Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej – wspólna natura, odmienna regulacja 124
Zbigniewa Radwańskiego semiotyczna koncepcja oświadczenia woli 141
Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji 153
Prawo właściwe dla „wielomiejscowych” czynów nieuczciwej konkurencji 170
Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku 186
Czemu może dziś służyć bezpodstawne wzbogacenie? 213
Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym 230
Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych 246
Dostosowanie polskiego prawa czynów niedozwolonych do zasad europejskiego prawa deliktów zawartych w PETL i DCFR (w związku z projektem nowego kodeksu cywilnego) 269
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego 286
Dopuszczalność zastrzegania uprawnienia do odstąpienia częściowego w umowie o roboty budowlane 305
Pierwotna niemożliwość świadczenia – między dwoma rozwiązaniami 323
Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania 334
Treść pojęcia solidarności dłużników 352
Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym – rozważania na przykładzie umowy o dzieło 369
Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania 379
Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego 396
Prawo właściwe dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest rozporządzenie prawami udziałowymi w spółkach handlowych, jak również powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej 412
„Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!” Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi 432
Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego 457
Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności 475
Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu 498
Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej 528
Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę 547
Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne 561
Świadczenie jednorazowe w umownym zobowiązaniu ciągłym 588
Uwagi na temat naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji 605
Darowizna na wypadek śmierci 626
Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 639
Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji 652
Kilka uwag o warunku potestatywnym 670
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia 680
Solidarność dłużników w świetle europeizacji prawa obligacyjnego 696
Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda 712
O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego 728
Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim 743
Prawo zabudowy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 761
Część druga 781
Prawo pierwokupu (pierwszeństwo nabycia) 783
Dwa głosy w dyskusjach 788
Wypowiedź odnosząca się do referatu Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej 790
Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia 794
Uwagi do referatu Profesora Wojciecha Katnera 798
Podsumowanie 801
Współczesne problemy prawa zobowiązań. Podsumowanie V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu w 2014 roku 803