Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Statystyka w administracji
Statystyka w administracji
Do koszyka
55,00 zł
Podręcznik Statystyka w administracji odpowiada standardom kształcenia na kierunku administracja w zakresie statystyki. Omawia organizację i funkcjonowanie polskiej statystyki publicznej (oficjalnej) i jej powiązania ze statystyką międzynarodową. Zawiera syntetyczny wykład statystyki opisowej: przedstawia metody gromadzenia danych, budowę tablic i wykresów, sposoby obliczania poszczególnych miar dotyczących zarówno zjawisk ujętych statycznie, jak i ich rozwoju w czasie. Prezentuje podstawowe definicje, pojęcia i wskaźniki przydatne w pracy administratywisty, uczy umiejętności analizowania wyników badania. Umożliwia dogłębne zrozumienie celu i zakresu stosowania statystyki. W tekście publikacji wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, a także piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem.
Ilość stron 208
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8034-8
Data publikacji 2015-03-26 12:05:06
Język polski
Spis treści 5
Wprowadzenie 7
Rozdział I. Zagadnienia wstępne 11
§ 1. Przedmiot statystyki 11
§ 2. Podstawowe pojęcia statystyczne 12
§ 3. Gromadzenie danych statystycznych 15
§ 4. Portale sprawozdawcze i systemy informatyczne jako instrumenty gromadzenia danych 23
§ 5. Podstawowe standardy jakości danych statystycznych 25
Rozdział II. Organizacja statystyki publicznej w Polsce 29
§ 1. Statystyka publiczna (oficjalna) 29
§ 2. Organizacja statystyki publicznej w Polsce 32
§ 3. Tajemnica statystyczna 38
§ 4. Europejski System Statystyczny i współpraca międzynarodowa 42
§ 5. Udostępnianie danych statystyki publicznej 47
Rozdział III. Badanie statystyczne 50
§ 1. Przygotowanie badania 50
§ 2. Etapy badania 51
§ 3. Pomiar statystyczny 58
§ 4. Prawdopodobieństwo 64
Rozdział IV. Opracowanie materiału statystycznego 67
§ 1. Szeregi rozdzielcze i ich prezentacja graficzna 67
§ 2. Rozkłady kumulacyjne i ich prezentacja graficzna 79
§ 3. Rozkłady częstości zmiennej jakościowej i ich prezentacja graficzna 87
Rozdział V. Miary tendencji centralnej 90
§ 1. Natura miar tendencji centralnej 90
§ 2. Dominanta 92
§ 3. Centyle 96
§ 4. Średnia arytmetyczna 100
§ 5. Średnia harmoniczna i geometryczna 104
§ 6. Zależności między wartościami średnich 105
Rozdział VI. Miary rozproszenia 106
§ 1. Natura miar rozproszenia 106
§ 2. Pozycyjne miary rozproszenia 108
§ 3. Odchylenie przeciętne 110
§ 4. Odchylenie standardowe 113
§ 5. Współczynniki zmienności 117
Rozdział VII. Inne miary opisu statystycznego 120
§ 1. Miary asymetrii 120
§ 2. Miary pułapu 126
§ 3. Miary koncentracji 130
Rozdział VIII. Miary zależności 138
§ 1. Wprowadzenie 138
§ 2. Tablice korelacyjne 141
§ 3. Współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona 145
§ 4. Współczynniki regresji prostoliniowej 152
§ 5. Współczynnik korelacji rang Spearmana 155
§ 6. Współczynniki korelacji dla cech dychotomicznych 158
Rozdział IX. Analiza szeregów dynamicznych 162
§ 1. Budowa szeregu dynamicznego 162
§ 2. Typologia zmian w czasie 165
§ 3. Metody wyznaczania trendu 169
§ 4. Wyznaczanie wahań okresowych 177
Rozdział X. Indeksy statystyczne 182
§ 1. Indeksy statystyczne 182
§ 2. Indywidualne indeksy dynamiki 184
§ 3. Agregatowe indeksy dynamiki 189
1. Uwagi ogólne 189
2. Indeksy agregatowe cen 190
3. Indeksy kosztów utrzymania 195
4. Indeksy agregatowe masy 199
5. Indeksy agregatowe wydajności pracy 203
Bibliografia 207