Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
Do koszyka
69,00 zł
Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik, który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności samorządu terytorialnego. Łączy on wątki ogólnodoktrynalne - w tym konstytucyjne, porównawcze i historyczne - z treścią obowiązującego prawa jako "prawa w działaniu". W pracy omówiono również konstytu-cyjne prawo obywateli do informacji publicznej oraz problematykę etyki w działalności samorządu. Przytoczono aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych oraz wiele rozstrzygnięć nadzorczych. Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa, administracji i studiów samorządu terytorialnego, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną prawa, m.in. pełniących funkcje w organach i urzędach samorządu terytorialnego oraz w organach nadzoru.
Ilość stron 481
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-278-0508-9
Data publikacji 2015-03-26 11:38:59
Język polski
Spis treści 3
Wykaz skrótów 7
Słowo wstępne 11
Rozdział I. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 18
1. Pojęcie władz publicznych 18
2. Samorząd jako instrument decentralizacji władzy publicznej 22
3. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 31
4. Miejsce samorządu terytorialnego w systemie instytucji samorządu 41
Rozdział II. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego 52
1. Uwagi ogólne. Samorząd w państwie federalnym oraz w państwie opartym na autonomii regionalnej 52
2. Samorząd w ramach „niecentralizacji” 59
3. Samorząd w ramach decentralizacji 62
4. Podstawowe kwestie wspólne samorządowi europejskiemu 68
Rozdział III. Tradycje i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce 72
1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 72
2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 75
3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 76
4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45–1950 81
5. Rady narodowe zamiast samorządu (lata 1950–1990) 83
6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 r. i jego rozwój 85
Rozdział IV. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 95
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia1997 r. 95
2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego i inne umowy międzynarodowe 105
3. Prawo Unii Europejskiej 108
4. Ustawy ustrojowe 113
5. Przepisy wprowadzające podstawowe ustawy ustrojowe 116
6. Ustawa o gospodarce komunalnej 118
7. Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy finansowe 121
8. Ustawy z zakresu prawa materialnego 122
9. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 122
Rozdział V. Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego 127
Rozdział VI. Zasada pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego 144
1. Zasada pomocniczości jako podstawa do określenia zadań jednostek samorządu terytorialnego 144
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle podstawowych ustaw ustrojowych 148
3. Podział zadań i kompetencji między szczeble samorządu terytorialnego w ustawach prawa materialnego 176
4. Sposoby wykonywania zadań przez samorząd terytorialny 180
Rozdział VII. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 204
1. Podstawy zasadniczego podziału terytorialnego państwa 204
2. Tryb zmiany zasadniczego podziału terytorialnego 210
3. Podziały i jednostki pomocnicze 218
4. Podziały terytorialne dla celów rządowej administracji niezespolonej 223
5. Podział terytorialny a przepisy o statystyce publicznej 224
Rozdział VIII. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym – referendum lokalne i obywatelska inicjatywa ustawodawcza 227
1. Wypełnienie nakazu Konstytucji RP 227
2. Stosunek ustawy o referendum lokalnym do ustaw ustrojowych 229
3. Przedmiot referendum 230
4. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum 236
5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 238
Rozdział IX. Organy jednostek samorządu terytorialnego 243
2. Organy gminy 257
3. Organy jednostek pomocniczych gminy 264
4. Organy powiatu 266
5. Organy województwa 270
Rozdział X. Aparat jednostek samorządu terytorialnego 275
1. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego 275
2. Samorządowe jednostki organizacyjne 281
Rozdział XI. Pracownicy samorządowi 287
Rozdział XII. Mienie jednostek samorządu terytorialnego 301
2. Nabycie mienia przez jednostki samorządu terytorialnego 303
3. Zasady zarządzania i gospodarowania mieniem samorządowym 312
1. Zagadnienia ogólne 314
Rozdział XIII. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 314
2. Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych 322
3. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 324
4. Procedura opracowywania i uchwalania budżetu 329
5. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 330
Rozdział XIV. Samorząd terytorialny a prawo do informacji publicznej 347
Rozdział XV. Zagadnienia etyczne w działalności samorządu terytorialnego 360
1. Uwagi ogólne 360
2. Przepisy odnoszące się do zagadnień etyki w samorządzie terytorialnym 366
Rozdział XVI. Szczególne problemy zadań i ustroju samorządu dużych miast 374
Rozdział XVII. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 392
1. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 392
2. Ogólnopolskie organizacje i reprezentacja samorządu terytorialnego 397
Rozdział XVIII. Normotwórstwo samorządu terytorialnego – prawo miejscowe 404
1. Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa 404
2. Prawo miejscowe w podstawowych ustawach ustrojowych 406
3. Materia prawa miejscowego 410
4. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego 419
Rozdział XIX. Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu 424
Rozdział XX. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 432
1. Nadzór a zasady decentralizacji i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 432
2. Organy nadzorcze i ich uprawnienia 437
3. Postępowanie w sprawach nadzorczych 442
Rozdział XXI. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego 448
1. Wprowadzenie 448
2. Szczególne cechy współpracy województw 448
3. Przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych 450
4. Współpraca transgraniczna 453
5. Ogólne instytucjonalne formy współpracy 458
Zamiast zakończenia 461
Bibliografia 463