Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Probacyjna sprawiedliwość karząca
Probacyjna sprawiedliwość karząca
Do koszyka
79,00 zł
W opracowaniu przestawiono model karania sprawców przestępstw na poziomie myślenia abolicjonistycznego, opartego na wartościach tożsamości osobowej, społecznej i kulturo-wo-cywilizacyjnej. Ukazano ponadto model terapii probacyjnej rozumiany jako obszar kontroli i zmiany społecznej odzwierciedlający teorie naukowe w interdyscyplinarnym myśleniu, który zakłada udział wielu dziedzin nauki oraz zindywidualizowanych doktryn badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot poznania. Autor, na podstawie swoich wieloletnich badań zjawisk społecznych z zakresu kryminologii, penitencjarystyki i filozofii prawa, prezentuje teorie wychowania do wolności, adaptacji do wolności oraz wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa z wykorzystaniem kar wolnościowych i sprawiedliwości naprawczej.
Ilość stron 535
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8592-3
Data publikacji 2015-04-09 10:33:45
Język polski
Spis treści 7
Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 15
Rozdział 1 Terapia probacyjna podstawą edukacji szkolnej w procesie profilaktyki pre- i postdeliktualnej 21
1.1. Zachowania problemowe młodzieży 21
1.2. Profilaktyka przestępczości nieletnich 38
1.3. Filozofia probacji – idea resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo 56
1.4. Środki probacyjne dla nieletnich w środowisku lokalnym 62
1.4.1. Formalnoprawne cele i funkcje kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą 63
1.4.2. Struktura organizacyjna ośrodków kuratorskich 65
1.4.3. Funkcjonowanie kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą w praktyce 68
1.4.4. Sytuacja rodzinna nieletnich oraz jej wpływ na proces demoralizacji młodzieży uczęszczającej do kuratorskich ośrodków 70
1.4.5. Ocena efektywności pracy resocjalizacyjnej w kuratorskich ośrodkach 72
1.5. Działalność probacyjna jako kontrola, opieka i zmiana społeczna będąca resocjalizacją wspierającą z udziałem społeczeństwa 96
Rozdział 2 System probacji – kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania 105
2.1. Uwagi wstępne 105
2.2. Konwergencja w zakresie sposobów karania 106
2.3. Orzekanie kar zgodnie z regułami sprawiedliwości formalnej 107
2.4. Polityka karna oparta na podejściu systemowym 110
2.5. Sposoby postrzegania przedsięwzięć karnych 111
2.6. Lokalny system sprawiedliwości karnej 117
2.7. Władza wykonawcza a reformy 122
2.8. Ograniczenia fiskalne i prawne 125
2.9. Polityka karna źródłem systemu sprawiedliwego karania 127
Rozdział 3 Modernizacja zakładów karnych jako próba reformowania systemu karania 134
3.1. Historia systemu penitencjarnego we Włoszech 134
3.2. Więzienia w perspektywie aglomeracji miejskich 138
3.3. Kolonizacja przestępczości 141
3.4. Więzienia a infrastruktura społeczna 144
3.5. Technologie izolacji więziennej 146
3.6. Cele więzienne 149
3.7. Czas izolacji więziennej 151
Rozdział 4 Ujęcie religijne i filozoficzne reformy więzienia 156
4.1. Scena kary 156
4.2. „Przestrzeń” życiowa więźniów 159
4.3. Internowanie więźniów 161
4.4. Więzienia a reforma 164
4.5. Więzienia a brutalizacja obyczajów 167
4.6. Więzienia a ideał braterstwa ludzi 170
Rozdział 5 Kryzys kary pozbawienia wolności w świetle teorii i praktyki penitencjarnej 177
5.1. Uwagi wstępne 177
5.2. Kara pozbawienia wolności jako sytuacja deprywacyjna 177
5.3. Wpływ nieformalnej organizacji skazanych na efektywność procesów resocjalizacyjnych 178
5.4. Dehumanizacja instytucji penitencjarnych 179
5.5. Ograniczony zakres środków oddziaływania wychowawczego 181
5.6. Reperkusje niespójności poszczególnych stadiów polityki karnej 183
5.7. Efektywność kary pozbawienia wolności w świetle ważniejszych badań empirycznych 187
5.8. Współczesne niewolnictwo więźniów zatrudnionych w zakładach karnych 192
5.9. Krytyczna analiza ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 173 z późn. zm.) 202
Rozdział 6 Odpowiedzialność karna a środki probacyjne 207
6.1. Polityka karania – jej mankamenty 207
6.2. Rozbudowany system odpowiedzialności karnej 214
6.3. Teoria zasłużonej kary 220
Rozdział 7 Współczesna przestępczość kryminalna w ujęciu kognitywistycznym a interwencja probacyjna 226
7.1. Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu na tle przestępczości gospodarczej. Próba wyjaśnienia zjawiska w świetle interdyscyplinarnych teorii prawno-kryminologicznych 226
7.2. Prewencja przestępczości skierowanej przeciwko ochronie środowiska naturalnego w świetle 243
7.3. Dobro jednostki a dobro wspólne wobec przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu na poziomie wiedzy kryminologicznej 267
7.4. Granice depenalizacji w systemie kontroli przestępczości ekonomicznej w Polsce 287
Rozdział 8 Wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania 296
8.1. Prawo karne i prawo penitencjarne pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek 297
8.2. Diagnoza środowisk wychowawczych recydywistów 300
8.3. Stadium prekryminalne w dynamicznym ujęciu dewiacyjnych zachowań recydywistów 303
8.4. Kariera kryminalna badanych osób 304
8.5. Postawa pracownicza badanych 305
8.6. Postawy recydywistów wobec własnych środowisk rodzinnych 308
8.7. Postawy recydywistów w miejscach publicznych 309
8.8. Postawa recydywistów wobec prawa w okresie badań katamnestycznych 311
8.9. Zastosowanie środków alternatywnego karania wobec badanych osób 314
Rozdział 9 Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej 317
9.1. Przedzałożeniowe myślenie aksjologiczne dotyczące procesu reintegracji społecznej 317
9.2. Diagnozowanie społeczne a teorie naukowe 320
9.3. Funkcjonalność struktur społecznych 325
9.4. Reintegracja wsparta na wartościach 332
Rozdział 10 Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji 337
10.1. Podmiotowość a przedmiotowość osoby w procesie reintegracji 337
10.2. Autonomia i godność osoby a reintegracja społeczna 342
10.3. Wzmacnianie procesu destygmatyzacji eksdewianta jako warunek reintegracji społecznej 351
Rozdział 11 Metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu reintegracji społecznej w warunkach probacji 360
11.1. Funkcjonalność systemu reintegracji a stopień jego koherencji 360
11.2. Terapia indywidualna, na rzecz grupy i środowiska oraz podejście rezydencjalne 363
11.3. Dekalog praktycznych oddziaływań pomocowych 367
11.4. Terapia środowiskowa i rezydencjalna jako kierunek pomocy, zmiany i kontroli społecznej 374
11.5. Proces integracji społecznej dewiantów w ujęciu terapii systemów 377
11.6. Inkluzja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki 382
Rozdział 12 Obozy dyscyplinujące jako kary średniej mocy w Stanach Zjednoczonych Ameryki – ujęcie historyczne. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 390
12.1. Uniwersalna wymowa obozów dyscyplinujących 391
12.2. Stanowe obozy dyscyplinujące dla dorosłych 394
12.3. Cechy obozu dyscyplinującego 399
12.4. Obozy dyscyplinujące dla dorosłych prowadzone przez władze lokalne 404
12.5. Obozy dla więźniów federalnych 405
12.6. Obozy dyscyplinujące dla nieletnich 406
12.7. Funkcjonalność i efektywność obozów dyscyplinujących 410
12.8. Idea obozów dyscyplinujących w praktyce resocjalizacyjnej 416
Rozdział 13 Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitoringiem na przykładzie stanu Arizona Ameryki Północnej – ujęcie historyczne 418
13.1. Ekonomiczna efektywność kar średniej mocy 422
13.2. Program społecznego karania na przykładzie stanu Arizona 425
13.3. Organizacja wykonywania kary średniej mocy na przykładzie stanu Arizona 427
13.4. Wyposażenie wchodzące w skład systemu monitoringu elektronicznego – ujęcie historyczne 428
13.5. Badania nad ekonomiczną efektywnością aresztu domowego z elektronicznym monitoringiem 430
Rozdział 14 Humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii – ujęcie historyczne 444
14.1. Historia rozwoju stosunków między sędziami pokoju a urzędem kuratora 446
Rozdział 15 Resocjalizacja wspierająca z udziałem społeczeństwa wobec przestępców wsparta na wartościach 466
15.1. Casework jako podstawowa strategia i procedura oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji 466
15.2. Terapia grupowa, praca środowiskowa i opieka rezydencjalna 469
15.3. Podejście systemowe do praktyki pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji 472
Rozdział 16 Resocjalizacja wspierająca w społeczeństwie wobec skazanych w warunkach probacji 480
16.1. Fazy oddziaływania wychowawczego 480
16.2. Potrzeby podopiecznych, których zaspokojenie stanowi warunek powodzenia procesu resocjalizacji 484
16.3. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków 489
Rozdział 17 Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie 497
17.1. Interwencje w sytuacji kryzysowej a praca długoterminowa 497
17.2. Oddziaływanie na środowisko rodzinne 501
17.3. Praca terenowa i etapy procesu adaptacyjnego 507
Zmiany w polityce 517
Bibliografia 525