Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawo ochrony środowiska
Prawo ochrony środowiska
Do koszyka
49,00 zł
Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska w prawie europejskim. Część druga zawiera omówienie najistotniejszych instytucji prawa ochrony środowiska. Część trzecia przedstawia rozważania dotyczące ochrony głównych elementów przyrodniczych, czwarta zaś dotyczy materii gospodarowania odpadami. Adresaci: Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, ale również do osób zajmujących się zawodowo ochroną środowiska oraz pracowników administracji publicznej. Piąte wydanie tej publikacji zostało zaktualizowane i uzupełnione.
Ilość stron 322
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-7806-479-4
Data publikacji 2015-04-08 11:30:50
Język polski
Spis treści 4
Wykaz skrótów 10
Przedmowa 11
Część pierwsza Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska 13
Rozdział I Zagadnienia wstępne 13
1. Pojęcie środowiska 13
2. Pojęcie ochrony środowiska 16
3. Pojęcie prawa ochrony środowiska i jego miejsce w systemie prawa polskiego 19
4. Rys historyczny prawnych regulacji ochrony środowiska 24
Rozdział II Źródła prawa ochrony środowiska 27
2. Konstytucja RP 28
3. Umowy międzynarodowe 31
4. Ustawa 32
5. Rozporządzenia 35
6. Akty prawa miejscowego 38
Rozdział III Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska 40
2. Zasada zrównoważonego rozwoju 42
3. Ochrona przyrody 43
4. Ochrona środowiska morskiego 45
5. Międzynarodowy obrót odpadami 47
6. Ochrona atmosfery 48
Rozdział IV Ochrona środowiska w prawie europejskim 53
1. Pojęcie prawa europejskiego i jego źródła 53
1.1. Rozporządzenia 54
1.2. Dyrektywy 54
1.3. Decyzje 55
2. Organy Unii Europejskiej 56
3. Podstawowe wiadomości dotyczące ochrony środowiska w Unii Europejskiej 58
3.1. Ochrona przyrody 58
3.2. Gospodarowanie odpadami 59
3.3. Ochrona powietrza 61
3.4. Ochrona wód 62
3.5. Ochrona przed hałasem 65
Rozdział V Środki prawnofinansowe ochrony środowiska 67
1. Opłata za korzystanie ze środowiska 67
2. Administracyjna kara pieniężna 70
3. Zróżnicowanie podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska 72
4. Opłata eksploatacyjna w Prawie geologicznym i górniczym 75
5. Opłaty: depozytowa i produktowa 76
6. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów w ustawie o ochronie przyrody 77
7. Opłaty i należności w Prawie wodnym 77
8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 79
Rozdział VI Zasady prawa ochrony środowiska 88
1. Pojęcie zasad prawnych i ich znaczenie w prawie ochrony środowiska 88
2. Zasada korzystania ze środowiska 89
3. Zasada kompleksowości 91
4. Zasada prewencji i przezorności 92
5. Zasada „zanieczyszczający płaci” 94
6. Zasada planowości 96
7. Zasada prawa do informacji o środowisku 97
8. Zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska 99
9. Zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych 100
Część druga Podstawowe instytucjeprawa ochrony środowiska 103
Rozdział VII Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska 103
1. Zagadnienia ogólne 103
2. Odpowiedzialność cywilna 104
2.1. Rola i znaczenie odpowiedzialności cywilnej 105
2.2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej 106
3. Odpowiedzialność karna 109
4. Odpowiedzialność administracyjna 113
5. Odpowiedzialność według ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 116
Rozdział VIII Organy ochrony środowiska 118
2. Organy jednostek samorządu terytorialnego 119
3. Wojewoda 123
4. Minister właściwy do spraw środowiska 125
5. Dyrektorzy ochrony środowiska 126
6. Inspektorzy ochrony środowiska 128
7. Państwowa Rada Ochrony Środowiska 131
8. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko 132
Rozdział IX Pozwolenie na korzystanie ze środowiska 134
1. Pojęcie i wiadomości podstawowe 134
2. Pozwolenie zintegrowane 138
3. Szczególne rozwiązania proceduralne 142
4. Cofanie i ograniczanie pozwoleń 145
1. Wprowadzenie 149
Rozdział X Państwowy monitoring środowiska 149
2. Pojęcie i funkcja państwowego monitoringu środowiska 150
3. Organizacja państwowego monitoringu środowiska 151
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji 152
5. Rozpowszechnianie informacji 154
Część trzecia Ochrona poszczególnych elementów środowiska 157
Rozdział XI Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji 157
1. Pojęcie zagospodarowania przestrzennego 157
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 158
3. Planowanie przestrzenne w województwie 162
4. Planowanie przestrzenne na szczeblu kraju 164
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy 165
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 167
7. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym 172
Rozdział XII Ochrona kopalin 175
1. Uwagi wprowadzające 175
2. Koncesja 176
3. Obszar górniczy i teren górniczy 178
4. Zakład górniczy i ruch tego zakładu 179
5. Likwidacja zakładu górniczego 181
6. Odpowiedzialność za szkody 182
7. Organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna 183
8. Nadzór górniczy 186
Rozdział XIII Ochrona wód 189
1. Ochrona wód w ustawie – Prawo ochrony środowiska 189
2. Podział wód 190
3. Prawo własności wód 192
4. Cele ochrony wód 193
5. Organy administracji wodnej 195
6. Korzystanie z wód 198
7. Strefy i obszary ochronne 201
8. Planowanie w gospodarowaniu wodami 203
9. Pozwolenie wodnoprawne i kataster wodny 206
Rozdział XIV Ochrona zwierząt i roślin 214
2. Ochrona zwierząt 216
2.1. Zwierzęta domowe 216
2.2. Zwierzęta gospodarskie 217
2.3. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych 218
2.4. Zwierzęta wolno żyjące 219
2.5. Transport zwierząt 219
2.6. Doświadczenia na zwierzętach i ich uśmiercanie 220
3. Ochrona zwierząt w prawie łowieckim 223
4. Ochrona roślin 225
5. Ochrona lasów 228
6. Rolnictwo ekologiczne 233
Rozdział XV Problematyka prawa emisyjnego 235
2. Ochrona powietrza 236
3. Ochrona warstwy ozonowej 240
4. Ochrona przed hałasem 241
5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 242
6. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym 243
Rozdział XVI Problematyka ochrony przyrody 247
2. Formy ochrony przyrody 249
3. Obszary Natura 2000 258
4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień 262
Część czwarta Gospodarowanie odpadami 267
Rozdział XVII Odpady i ich zagospodarowanie 267
1. Definicja odpadów i ich rodzaje 267
2. Zasady gospodarowania odpadami 269
3. Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów 270
4. Składowanie i magazynowanie odpadów 272
5. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 274
6. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 281
7. Baterie i akumulatory 292
1. Uwagi ogólne 296
Rozdział XVIII Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach 296
2. Zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku 297
3. Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 307
Skorowidz 313