Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania(E-book)
Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania(E-book)
Do koszyka
46,43 zł
Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę zasługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Autorzy, odpowiadając na pytania pojawiające się w praktyce, w ramach 5 rozdziałów omawiają konkretne zagadnienia wynikające z tej specyfiki. Publikacja przedstawia m.in.: zasady powoływania kadry zarządzającej instyt
Ilość stron 11
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ISBN 978-83-269-3552-7
Data publikacji 2015-01-28 19:32:09
Język polski
UOW52_Srodki_RED do 3 ).pdf 0
Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej 0
Rozdział 1. 0
Kierownicy instytucji kultury 0
Kadra kierownicza – osoby zarządzające 0
Jednoosobowa reprezentacja przez dyrektora 0
Stanowisko zastępcy dyrektora w jednostce kulturalnej 0
Zatrudnienie głównego księgowego 0
Powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury 0
Okres powołania na stanowisko dyrektora w instytucjach kultury 0
Ponowny wybór na stanowisko 0
Czy rozpisanie konkursu jest obligatoryjne 0
Treść ogłoszenia konkursowego 0
Zasady powoływania członków komisji 0
Powołanie dyrektora wbrew wskazaniom komisji konkursowej 0
Procedura działania komisji i ogłoszenie wyników 0
Opinie i zgody poprzedzające dokonanie naboru 0
Konsekwencje nieważności aktu powołania 0
Dyrektor samorządowej instytucji kultury – kto dokonuje 0
Składniki wynagrodzenia a treść aktu powołania 0
Jednoczesne zatrudnienie w dwóch jednostkach organizacyjnych 0
Charakter umowy z dyrektorem instytucji kultury 0
Uzasadnienie odwołania ze stanowiska 0
Powierzenie zarządzania instytucją kultury 0
Okres trwania i zakres umowy o zarządzanie instytucją kultury 0
Rozdział 2. 0
Zasady zatrudniania pracowników instytucji kultury 0
Podstawy zatrudniania pracowników instytucji kultury 0
Zasady zatrudniania w miejskim ośrodku kultury 0
Forma zatrudnienia głównego księgowego 0
Umowa cywilnoprawna jako forma zatrudnienia 0
Zatrudnienie dodatkowe i oddelegowanie do instytucji kultury 0
Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych 0
Oddelegowanie pracownika samorządowego do instytucji kultury 0
Wymagania kwalifikacyjne 0
Sposób określenia wymogów kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy 0
Rozdział 3. 0
Czas pracy w instytucjach kultury 0
Okresy rozliczeniowe i ich przedłużanie 0
Celowość przedłużenia okresu rozliczeniowego w instytucjach kultury 0
Dłuższy okres rozliczeniowy – przesłanki zastosowania 0
Procedura wprowadzania dłuższego okresu rozliczeniowego 0
Dłuższy okres rozliczeniowy tylko dla części pracowników 0
Określenie momentu początkowego okresu rozliczeniowego 0
Ustalanie rozkładów czasu pracy 0
Tworzenie harmonogramów przy przedłużonym 0
Modyfikacja rozkładu czasu pracy 0
Systemy czasu pracy 0
Prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w przerywanym 0
System równoważny dla pracowników instytucji kultury 0
Łączenie systemów czasu pracy – system mieszany 0
Rekompensowanie pracy nadliczbowej 0
Rekompensowanie dodatkowej pracy w okresie rozliczeniowym 0
Termin zrekompensowania pracy sobotniej 0
Rekompensata pracy wykonywanej w niedzielę 0
Rozdział 4. 0
Wynagradzanie pracowników 0
Podstawy prawne regulujące zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury 0
Wprowadzenie zakładowych zasad wynagradzania pracowników 0
Uzgodnienie treści regulaminu wynagradzania 0
Samodzielne ustalenie treści regulaminu 0
Ogłoszenie regulaminu 0
Składniki wynagrodzenia 0
Służba zastępcza jako okres zaliczany przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego 0
Dodatek specjalny a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 0
Dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconego składnika 0
Dodatek za zwiększone obowiązki w podstawie 0
Nagroda jubileuszowa pracownika księgowości w instytucji kultury 0
Uwzględnianie okresów zatrudnienia za granicą 0
Dodatkowe wynagrodzenie za używanie przedmiotów osobistych 0
Wynagrodzenie za reżyserię 0
Złożenie wniosku i przyznanie nagrody rocznej 0
Przekształcenie formy organizacyjnej biblioteki 0
Rozdział 5. 0
Nagrody i stypendia 0
Ramy prawne przyznawania nagród i stypendiów 0
Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki 0
Możliwość scedowania uprawnień w zakresie przyznawania nagród na inny podmiot 0
Powołanie komisji konkursowej z głosem doradczym 0
Stypendia 0
Dodatkowe stypendium pobierane przez studenta 0
Stypendium pracownika samorządowego z tytułu działalności artystycznej 0
Rozdział 6. 0
Wybór aktów prawnych 0
Wprowadzenie 8
Specyfika działalności instytucji kultury 8
Formy prowadzenia działalności kulturalnej 10