Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Do koszyka
79,00 zł
Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku omówiono zarys przemian procesowych regulacji prawnych, funkcje zasad, instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego, egzekucyjnego i uproszczonych postępowań o charakterze administracyjnym oraz przedstawiono pełną analizę przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. Całość wykładu dopełnia wykaz literatury i szczegółowy indeks rzeczowy. W niniejszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany związane z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i jej wpływem na konstrukcję instytucji procesowych, prawem jednostki do dokonywania czynności procesowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy gwarancji wyboru przez jednostki formy czynności procesowych. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazano na nowe rozwiązania wynikające z wzajemnej pomocy Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich w dochodzeniu należności pieniężnych. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.
Ilość stron 601
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-278-0741-0
Data publikacji 2015-04-08 10:44:40
Język polski
Spis treści 3
Wykaz skrótów 10
Przedmowa 12
Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 13
ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym 13
ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego 26
1. Wyodrębnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego 26
2. Zasady postępowania administracyjnego naczelne oraz ogólne 28
3. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego 30
4. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 39
5. Zasady ogólne postępowania podatkowego 41
6. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego 46
ROZDZIAŁ III. Kodyfi kacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym 49
2. Odrębności prawnych regulacji postępowania administracyjnego 50
3. Polskie kodyfi kacje postępowania administracyjnego ogólnego 52
4. Kodyfi kacja postępowania egzekucyjnego w administracji 59
5. Ewolucja prawnej regulacji postępowania podatkowego 61
ROZDZIAŁ IV. Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym 64
2. Polskie sądownictwo administracyjne do 1939 roku 66
3. Sądy powszechne w kontroli administracji publicznej w Drugiej Rzeczypospolitej 70
4. Sądowa kontrola administracji państwowej w latach 1944–1980 72
5. Naczelny Sąd Administracyjny w kontroli administracji publicznej 74
ROZDZIAŁ V. Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym 78
1. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa proceduralnego dla administracji publicznej 78
2. Zakres mocy obowiązującej Kodeksu postępowania administracyjnego 81
3. Przesłanki stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, w sporach o właś ciwość i w postępowaniach uproszczonych 82
4. Zakres mocy obowiązującej przepisów postępowania podatkowego 85
5. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 86
6. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym 87
ROZDZIAŁ VI. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje 89
1. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego 89
2. Rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego 91
3. Pojęcie instytucji procesowych i ich rodzaje 94
Część druga. INSTYTUCJE PROCESOWE POSTĘPOWANIAADMINISTRACYJNEGO 96
ROZDZIAŁ VII. Organ prowadzący postępowanie administracyjne 96
1. Zdolność prawna organów administracji publicznej 96
2. Kompetencja ogólna organów administracji publicznej 96
3. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej 100
4. Rozstrzyganie sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych 109
5. Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym 119
ROZDZIAŁ VIII. Strona postępowania administracyjnego 126
2. Pojęcie strony postępowania administracyjnego ogólnego 128
3. Pojęcie strony postępowania podatkowego 130
4. Zdolność administracyjnoprawna i zdolność procesowa stron postępowania 132
5. Pełnomocnictwo procesowe 135
ROZDZIAŁ IX. Podmioty na prawach strony 138
1. Organizacja społeczna 138
2. Prokurator 142
3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka 144
4. Inne podmioty 145
ROZDZIAŁ X. Uczestnicy postępowania administracyjnego 147
1. Pojęcie uczestników postępowania 147
2. Rodzaje uczestników postępowania i ich uprawnienia 147
ROZDZIAŁ XI. Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego 151
1. Pojęcie przedmiotu postępowania administracyjnego w doktrynie 151
2. Elementy pojęcia przedmiotu postępowania administracyjnego 153
3. Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne 155
4. Okreś lenie przedmiotów postępowania i procesu administracyjnego 157
Część trzecia. CZYNNOŚCI PROCESOWE TRYBU ZWYKŁEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 160
ROZDZIAŁ XII. Czynności procesowe postępowania administracyjnego 160
1. Uwagi wstępne o czynnościach postępowania administracyjnego 160
2. Czynności procesowe wszczęcia postępowania 162
3. Czynności toku postępowania techniczno-procesowe 169
4. Środki dyscyplinujące tok czynności postępowania 180
5. Zawieszenie postępowania administracyjnego 188
6. Czynności orzecznicze w toku postępowania administracyjnego 191
ROZDZIAŁ XIII. Dowody i postępowanie wyjaśniające 193
1. Dowód i przedmiot dowodu, domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienie 193
2. Pojęcie i klasyfi kacja środków dowodowych 196
3. System środków dowodowych 198
4. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym 215
5. Rozprawa 223
6. Postępowanie wyjaśniające gabinetowe 226
ROZDZIAŁ XIV. Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym 228
1. Uwagi wstępne dotyczące prawnych form orzekania 228
2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej 231
3. Zakres stosowania decyzji, postanowienia, ugody 232
4. Forma prawna i skutki aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię procesową 235
5. Współdziałanie organów administracji publicznej w orzekaniu w sprawie indywidualnej 241
6. Umorzenie postępowania w sprawie indywidualnej 243
7. Rektyfikacja decyzji i postanowień 244
8. Orzekanie o kosztach postępowania, opłaty administracyjne 247
ROZDZIAŁ XV. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych 251
1. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym 251
2. Odwołanie 254
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 279
4. Zażalenie 280
Część czwarta. CZYNNOŚCI PROCESOWE TRYBU NADZWYCZAJNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 282
ROZDZIAŁ XVI. Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej 282
ROZDZIAŁ XVII. Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych 290
1. Relacje między weryfikacją na drodze administracyjnej i drodze sądowej 290
2. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania 293
3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia) 310
4. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętych wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowych 326
ROZDZIAŁ XVIII. Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej 331
Część piąta. KONTROLA SĄDOWA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 335
ROZDZIAŁ XIX. Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej 335
1. Sąd administracyjny a sąd powszechny w kontroli administracji publicznej 335
2. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych 339
3. Sąd Najwyższy w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych 342
Część szósta. POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE 344
ROZDZIAŁ XX. Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego 344
ROZDZIAŁ XXI. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego 361
1. Sąd administracyjny 361
2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego. Podmioty na prawach strony, uczestnicy postępowania 365
3. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna w postępowaniu sądowoadministracyjnym 372
ROZDZIAŁ XXII. Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym 373
1. Pisma procesowe 374
2. Doręczenia 376
3. Posiedzenia sądowe 380
4. Terminy 383
ROZDZIAŁ XXIII. Koszty postępowania 389
1. Koszty sądowe 390
2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego 393
3. Zwolnienie od kosztów sądowych 395
4. Prawo pomocy 397
ROZDZIAŁ XXIV. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 400
1. Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministracyjnego 400
2. Legitymacja do złożenia skargi 401
3. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego 409
4. Wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego 412
5. Moc skargi do sądu administracyjnego 415
6. Granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego 417
7. Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym 417
8. Postępowanie mediacyjne 419
9. Samokontrola organu wykonującego administrację publiczną 420
10. Postępowanie rozpoznawcze 421
11. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego 424
12. Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego 428
ROZDZIAŁ XXV. Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych 439
1. Skarga kasacyjna 440
2. Wymagania skargi kasacyjnej 444
3. Postępowanie ze skargą kasacyjną 446
4. Zażalenia 451
ROZDZIAŁ XXVI. Obalanie prawomocnych orzeczeń 453
1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego 453
2. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego 457
ROZDZIAŁ XXVII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 460
ROZDZIAŁ XXVIII. Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze 465
ROZDZIAŁ XXIX. Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze 469
1. Postępowanie odrębne 469
2. Postępowanie pomocnicze 469
ROZDZIAŁ XXX. Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej 472
Część siódma. ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE 475
ROZDZIAŁ XXXI. Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego 475
1. Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego 475
2. Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań 476
ROZDZIAŁ XXXII. Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej 481
1. Zakres obowiązywania ustawy 481
2. Podstawy egzekucji 485
ROZDZIAŁ XXXIII. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego 493
1. Organ egzekucyjny 494
2. Wierzyciel 499
3. Zobowiązany 501
4. Osoba trzecia 503
5. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna 503
6. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego 504
ROZDZIAŁ XXXIV. Środki egzekucyjne 506
1. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych 507
2. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych 521
ROZDZIAŁ XXXV. Tok postępowania egzekucyjnego 525
1. Zasady postępowania egzekucyjnego 525
2. Czynności postępowania egzekucyjnego 528
3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego 535
4. Czynności postępowania egzekucyjnego uproszczonego 538
5. Zbieg egzekucji 539
6. Koszty egzekucyjne 540
ROZDZIAŁ XXXVI. Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym 544
1. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym 544
2. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym 552
ROZDZIAŁ XXXVII. Postępowanie zabezpieczające 555
Część ósma. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM 560
ROZDZIAŁ XXXVIII. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń 560
1. Uwagi wstępne o regulacji prawnej 560
2. Wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 563
3. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe 565
1. Uwagi wstępne 568
ROZDZIAŁ XXXIX. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków 568
2. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu skargowym 570
3. Tryb postępowania w sprawach skargowych 572
Literatura 580
Skorowidz 588