Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Do koszyka
65,00 zł
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego to przede wszystkim podręcznik dla studentów wydziałów prawa, w którym Autorka dokonała analizy konstrukcji prawnych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. W części dotyczącej prawa do emerytury zostały omówione nowe zasady: podziału i gromadzenia składki emerytalnej, uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych, wymiaru emerytury repartycyjnej w systemie zdefiniowanego świadczenia i zdefiniowanej składki oraz wymiaru emerytury kapitałowej. Pozostałe części poświęcone są zasadom nabywania prawa do zasiłków i rent z tytułu zajścia zdarzeń kwalifikowanych jako z tzw. ogólnego stanu zdrowia, z wypadków przy pracy i z wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
Ilość stron 428
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-264-8501-5
Data publikacji 2015-03-26 13:21:17
Język polski
Strona redakcyjna 3
SPIS TREŚCI 4
WYKAZ SKRÓTÓW 13
Część pierwsza. CZĘŚĆ OGÓLNA 15
Rozdział I. GENEZA I ROZWÓJ IDEI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 15
1. PREINDUSTRIALNE FORMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 15
2. IDEA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KLASYCZNE METODY JEJ REALIZACJI 21
3. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 25
4. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE A UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE 27
Rozdział II. POLSKI SYSTEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 29
1. ORGANIZACJA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 29
2. FINANSOWANIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 30
2.1. Repartycyjna i kapitałowa metoda finansowania świadczeń 30
2.2. Finansowanie świadczeń w latach 1945–1998 32
2.3. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego po reformie z 1999 r. 34
2.3.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 34
2.3.2. Otwarte fundusze emerytalne 35
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE 37
Rozdział III. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 40
1. ISTOTA I ROLA SKŁADKI 40
2. ZASADY OPŁACANIA SKŁADKI 43
2.1. Podział składki na ubezpieczenie społeczne 43
2.2. Podział składki emerytalnej 46
2.3. Płatnik składek 47
2.4. Podstawa wymiaru składek 49
3. MECHANIZMY PRAWNE UŁATWIAJĄCE ZAPŁATĘ SKŁADKI 52
4. SKUTKI NIETERMINOWEGO OPŁACANIA SKŁADEK 53
4.1. Odsetki za zwłokę 53
4.2. Dodatkowa opłata 54
4.3. Odpowiedzialność karna płatnika składek 54
4.4. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości z tytułu składek 55
4.4.1. Istota i zakres odpowiedzialności osób trzecich 55
4.4.2. Zakres pojęcia „osoba trzecia” 56
5. ZABEZPIECZENIE RZECZOWE WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK 58
6. PRZEDAWNIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK 58
7. KONTA INDYWIDUALNE UBEZPIECZONYCH 59
8. SUBKONTO 60
Rozdział IV. OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 63
1. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU 63
2. ZAKRES OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 65
3. USTAWOWE TYTUŁY OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO 70
3.1. Katalog tytułów 70
3.2. Pozostawanie w stosunku pracy 72
3.3. Osoba uznana za pracownika 74
3.3.1. Istota konstrukcji uznania za pracownika 74
3.3.2. Geneza wprowadzenia do ustawy systemowej art. 8 ust. 2a 75
3.3.3. Praca „na rzecz pracodawcy” jako przesłanka uznania za pracownika 75
3.3.4. Rola konstrukcji prawnej wynikającej z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej 76
3.3.5. Realizacja obowiązku ubezpieczenia społecznego osoby uznanej za pracownika 77
3.3.6. Uznanie za pracownika w ujęciu orzecznictwa Sądu Najwyższego 78
3.4. Wykonywanie pracy nakładczej 78
3.5. Członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych 79
3.6. Wykonywanie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 79
3.7. Prowadzenie pozarolniczej działalności 81
3.8. Współpraca przy wykonywaniu umowy agencyjnej, zlecenia lub pozarolniczej działalności 83
3.9. Pozostawanie w Służbie Celnej 85
3.10. Wykonywanie mandatu posła lub senatora 85
3.11. Pobieranie stypendium 86
3.12. Pobieranie świadczeń z funduszy publicznych 86
3.13. Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 88
3.14. Tytuły niezwiązane z osiąganiem przychodu 89
3.15. Odbywanie zastępczej służby wojskowej 91
4. OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW 92
5. ZBIEG OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA 94
5.1. Zbieg tytułów w zakresie ubezpieczenia powszechnego 94
5.2. Zbieg obowiązku ubezpieczenia powszechnego z obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego 96
5.3. Zbieg obowiązku ubezpieczenia społecznego i podlegania zaopatrzeniu społecznemu 96
6. DOBROWOLNE PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 97
6.1. Konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia społecznego 97
6.2. Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe 98
6.3. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 99
7. ZASADY PODLEGANIA OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH 100
Rozdział V. PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 103
1. ZDARZENIA LOSOWE BIOTYCZNE 103
2. POJĘCIE ZDARZENIA (RYZYKA) UBEZPIECZENIOWEGO 105
3. PRAWNA KLASYFIKACJA ZDARZEŃ LOSOWYCH BIOTYCZNYCH 109
4. WINA UBEZPIECZONEGO A ZAJŚCIE ZDARZENIA LOSOWEGO 114
5. SKUTKI PRAWNE WINY POSZKODOWANEGO 115
Rozdział VI. WARUNKI NABYCIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 118
1. ISTOTA I ROLA WARUNKÓW 118
2. CZAS ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 119
3. STAŻ UBEZPIECZENIOWY 121
3.1. Pojęcie stażu ubezpieczeniowego 121
3.2. Struktura stażu ubezpieczeniowego 122
3.3. Staż do nabycia prawa i staż do wymiaru świadczenia 124
3.4. Kryteria różnicowania stażu ubezpieczeniowego 125
3.5. Przeliczniki stażu ubezpieczeniowego 127
4. WARUNEK „GĘSTOŚCI” ZATRUDNIENIA 128
5. ZASADY UWZGLĘDNIANIA W STAŻU OKRESÓW ZAGRANICZNYCH 128
Rozdział VII. WYMIAR ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 131
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 131
2. WYMIAR RENT I EMERYTUR W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEGO ŚWIADCZENIA 135
2.1. Formuła wymiaru świadczeń 135
2.2. Kwota stała świadczenia 135
2.3. Kwota indywidualna świadczenia 136
2.3.1. Zależność od stażu ubezpieczeniowego 136
2.3.2. Zależność od podstawy wymiaru 137
2.4. Zmiana wysokości świadczenia 139
2.4.1. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia 139
2.4.2. Wyliczenie podstawy na nowo 140
2.4.3. Doliczanie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych 141
2.4.4. Zwiększenie świadczenia z tytułu aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę lub rentę 142
3. WYMIAR EMERYTURY W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEJ SKŁADKI 142
3.1. Założenia ogólne 142
3.2. Formuła wymiaru emerytury repartycyjnej 143
3.2.1. Podstawa obliczenia emerytury repartycyjnej 143
3.2.1.1. Suma składek 143
3.2.1.2. Kapitał początkowy 144
3.2.2. Średnie dalsze trwanie życia 145
3.3. Wzrost emerytury repartycyjnej z tytułu dalszego zatrudnienia 146
4. WYMIAR OKRESOWEJ EMERYTURY KAPITAŁOWEJ 147
4.1. Ustalanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej 147
4.2. Podwyższanie kwoty okresowej emerytury kapitałowej 147
5. DODATKI DO RENT I EMERYTUR 148
6. WYMIAR ŚWIADCZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESÓW ZAGRANICZNYCH 150
7. WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ 152
7.1. Rola waloryzacji 152
7.2. Rodzaje waloryzacji 153
7.3. Waloryzacja w polskim systemie prawa emerytalnego 153
7.4. Charakter prawny waloryzacji 157
Rozdział VIII. REALIZACJA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 158
1. OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 158
2. WSTRZYMANIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA 162
2.1. Ustanie prawa do świadczeń 162
2.2. Nieprzedłożenie dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczenia 163
2.3. Niepoddanie się badaniom lekarskim 163
2.4. Nieistnienie prawa 163
2.5. Niemożność doręczenia świadczenia 164
3. ZAWIESZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 165
3.1. Zawieszenie prawa do świadczeń jako konstrukcja prawna 165
3.2. Realizacja zawieszenia prawa do emerytury 166
3.2.1. Zawieszenie prawa z mocy ustawy 166
3.2.2. Zawieszenie prawa na wniosek 168
4. POTRĄCENIA I EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 169
5. PRZEDAWNIENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 170
6. ZBIEG PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 171
6.1. Zbieg prawa do świadczeń ubezpieczeniowych 171
6.2. Zbieg prawa do świadczeń z ubezpieczenia z prawem do świadczeń z zaopatrzenia społecznego 172
Rozdział IX. ŚWIADCZENIE NIENALEŻNE 175
1. KONSTRUKCJA POJĘCIA ŚWIADCZENIA NIENALEŻNEGO 175
2. ZAKRES OBOWIĄZKU ZWROTU ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANEGO 177
3. ŚWIADCZENIE NIENALEŻNIE POBRANE PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ EMERYT LUB RENCISTA 179
Rozdział X. DOCHODZENIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZED SĄDEM 181
Część druga. UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 189
Rozdział XI. FILAROWA KONSTRUKCJA RYZYKA EMERYTALNEGO 189
1. PLAN BEVERIDGE’A JAKO WZORZEC FILAROWEJ KONSTRUKCJI 189
2. UWARUNKOWANIA I ZAŁOŻENIA POLSKIEJ REFORMY SYSTEMU EMERYTALNEGO 191
3. ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO PO REFORMIE Z 1998 R. 195
4. STATUS PRAWNY I ZASADY DZIAŁANIA OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH 199
Rozdział XII. CZŁONKOSTWO W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM 202
1. UWARUNKOWANIA PRAWNE CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM 202
2. UZYSKANIE CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM 204
2.1. Umowa o członkostwo 204
2.2. Otwarcie rachunku 205
3. ZMIANA FUNDUSZU 206
3.1. Zmiana funduszu z woli członka 206
3.2. Zmiana funduszu z przyczyn organizacyjnych 207
4. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA 207
5. ŚMIERĆ CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO 208
Rozdział XIII. RYZYKO EMERYTALNE 209
1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ TREŚCI RYZYKA EMERYTALNEGO 209
2. TREŚĆ RYZYKA EMERYTALNEGO W PRAWIE POLSKIM 210
3. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY JAKO WARUNEK NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY 214
4. WIEK EMERYTALNY JAKO WARUNEK NABYCIA PRAWA DO EMERYTURY 215
4.1. Przesłanki ustalania wieku emerytalnego 215
4.2. Rodzaje wieku emerytalnego 217
4.3. Kryteria różnicowania wieku emerytalnego 218
Rozdział XIV. RODZAJE EMERYTUR Z POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 220
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RODZAJÓW EMERYTURY 220
2. EMERYTURA W POWSZECHNYM WIEKU EMERYTALNYM 224
2.1. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanego świadczenia 224
2.2. Emerytura bazowa w systemie zdefiniowanej składki 226
2.2.1. Formy występowania emerytury bazowej 226
2.2.2. Emerytura repartycyjna 227
2.2.3. Okresowa emerytura kapitałowa 227
2.2.4. Emerytura bazowa „ostateczna” 229
2.3. Emerytura mieszana 230
3. EMERYTURA CZĘŚCIOWA 231
4. EMERYTURA W NIŻSZYM WIEKU EMERYTALNYM 232
5. EMERYTURA NA PODSTAWIE ART. 184 USTAWY EMERYTALNEJ 234
6. EMERYTURA WCZEŚ­NIEJSZA 235
7. EMERYTURY „BRANŻOWE” 238
7.1. Emerytura dla górników 238
7.2. Emerytura dla pracowników kolejowych 241
7.3. Emerytura dla nauczycieli 242
8. EMERYTURA POMOSTOWA 244
Część trzecia. UBEZPIECZENIE RENTOWE 247
Rozdział XV. ZAKRES DZIAŁANIA UBEZPIECZENIA RENTOWEGO 247
1. PRZEDMIOT OCHRONY 247
2. OCHRONA W RAZIE WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY 249
2.1. Kształtowanie się ochrony ubezpieczeniowej drogi do pracy lub z pracy 249
2.2. Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy 250
2.2.1. Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy 250
2.2.2. „Dom” jako drugi biegun drogi do pracy lub z pracy 253
2.2.3. Droga do pracy lub z pracy w znaczeniu prawnym (droga chroniona) 254
2.2.4. Przerwy w odbywaniu drogi do pracy lub z pracy 255
2.2.5. Wypadek w drodze w czasie przerwy w pracy 258
Rozdział XVI. RODZAJE RYZYKA W UBEZPIECZENIU RENTOWYM 261
1. RYZYKO NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 261
1.1. Nazwa ryzyka 261
1.2. Konstrukcja ryzyka niezdolności do pracy 262
1.3. Treść ryzyka niezdolności do pracy 265
1.4. Tryb stwierdzania zajścia ryzyka 270
2. NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI 274
3. RYZYKO UTRATY ŻYWICIELA 275
3.1. Założenia konstrukcyjne ryzyka 275
3.2. Ustawowa treść ryzyka 276
Rozdział XVII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA RENTOWEGO 279
1. RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 279
1.1. Rodzaje rent 279
1.2. Warunki nabycia prawa do renty 279
1.2.1. Czas zajścia niezdolności do pracy 280
1.2.2. Warunek stażu ubezpieczeniowego 280
1.2.3. Warunek „gęstości” ubezpieczenia 281
1.3. Wymiar renty z tytułu niezdolności do pracy 282
1.3.1. Formuła wymiaru 282
1.3.2. Wymiar renty w razie ponownej niezdolności 283
1.4. Zamiana renty na emeryturę 284
1.5. Zbieg prawa do renty z zarobkiem 285
2. RENTA SZKOLENIOWA 286
3. RENTA RODZINNA 288
3.1. Wtórny charakter prawa do renty rodzinnej 288
3.2. Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej 289
3.3. Wymiar renty rodzinnej 289
4. ZASIŁEK POGRZEBOWY 291
Rozdział XVIII. ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE 294
1. ISTOTA ŚWIADCZEŃ W SZCZEGÓLNYM TRYBIE 294
2. ŚWIADCZENIA W DRODZE WYJĄTKU 296
3. ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE NA SPECJALNYCH WARUNKACH 298
Część czwarta. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 305
Rozdział XIX. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO 305
Rozdział XX. RYZYKO W UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM 310
1. NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROBY 310
1.1. Choroba w znaczeniu biologicznym 310
1.2. Choroba w znaczeniu prawnym 310
1.3. Treść ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby 311
1.4. Stwierdzanie zajścia ryzyka niezdolności do pracy z powodu choroby 313
2. SYTUACJE ZRÓWNANE Z NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY Z POWODU CHOROBY 313
3. ZMNIEJSZONA SPRAWNOŚĆ DO PRACY 315
4. PRZERWA W PRACY W ZWIĄZKU Z URODZENIEM DZIECKA (URLOP MACIERZYŃSKI) 316
5. KONIECZNOŚĆ OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB INNYM CHORYM CZŁONKIEM RODZINY 317
Rozdział XXI. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO 319
1. ZASIŁEK CHOROBOWY 319
2. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 321
3. ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY 322
4. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 323
5. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 325
Rozdział XXII. WARUNKI NABYCIA PRAWA I WYMIAR ŚWIADCZEŃ 327
1. WARUNKI NABYCIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO 327
1.1. Zajście niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia 327
1.2. Okres wyczekiwania 328
1.3. Brak prawa do wynagrodzenia lub innego świadczenia 329
2. WYMIAR ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH 330
2.1. Kryteria ustalania wysokości świadczeń chorobowych 330
2.2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 331
Rozdział XXIII. OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO 334
1. ROLA OKRESU ZASIŁKOWEGO 334
2. DŁUGOŚĆ OKRESU ZASIŁKOWEGO 335
3. STRUKTURA OKRESU ZASIŁKOWEGO 336
4. ZASADY LICZENIA OKRESU ZASIŁKOWEGO 338
Rozdział XXIV. POZBAWIENIE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO 341
1. UTRATA A BRAK PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO 341
2. OKOLICZNOŚCI POZBAWIAJĄCE PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO 343
2.1. Spowodowanie niezdolności do pracy w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia 343
2.2. Spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu 344
2.3. Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego 345
2.4. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem 348
2.5. Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego 349
2.6. Niepodjęcie pracy zaproponowanej nosicielowi choroby zakaźnej 349
Rozdział XXV. PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO PO USTANIU UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO 350
1. KONTYNUACJA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PO USTANIU UBEZPIECZENIA 350
2. POWSTANIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PO USTANIU UBEZPIECZENIA 351
Rozdział XXVI. REALIZACJA PRAWA DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO 353
1. UJAWNIENIE A DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 353
2. TERMIN DORĘCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO 354
3. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY ZASIŁKÓW 355
4. WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU CHOROBOWEGO 356
5. NIENALEŻNA WYPŁATA ZASIŁKU CHOROBOWEGO 357
6. PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O ZASIŁEK 357
Część piąta. UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 359
Rozdział XXVII. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 359
1. GENEZA I ROLA UBEZPIECZENIA OD WYPADKÓW PRZY PRACY 359
2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ UBEZPIECZENIA OD WYPADKÓW PRZY PRACY W POLSCE 361
3. POJĘCIA PRAWNE UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 364
4. ZAKRES OCHRONY UDZIELANEJ PRZEZ UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 367
5. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 369
Rozdział XXVIII. WYPADEK PRZY PRACY JAKO POJĘCIE PRAWNE 372
1. MIEJSCE POJĘCIA „WYPADEK PRZY PRACY” W KATALOGU POJĘĆ PRAWNYCH 372
2. PRZEDMIOT DEFINICJI WYPADKU PRZY PRACY 374
3. POWIĄZANIA MIĘDZY ELEMENTAMI DEFINICJI 377
Rozdział XXIX. ELEMENTY POJĘCIA WYPADKU PRZY PRACY 379
1. NAGŁE ZDARZENIE 379
2. PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA 381
2.1. Zewnętrzność przyczyny urazu lub śmierci a zewnętrzność przyczyny zdarzenia 381
2.2. Pojmowanie przyczyny zewnętrznej w orzecznictwie Sądu Najwyższego 382
3. WYKONYWANIE PRACY 384
4. SKUTEK W POSTACI URAZU LUB ŚMIERCI 386
5. POWIĄZANIA MIĘDZY ELEMENTAMI POJĘCIA WYPADKU PRZY PRACY 387
5.1. Charakter związku z pracą 387
5.2. Wyłączenie (zerwanie) związku z pracą 390
5.2.1. Przerwy w świadczeniu pracy 390
5.2.2. Stan nietrzeźwości a zerwanie związku z pracą 391
6. STWIERDZANIE ZAJŚCIA WYPADKU PRZY PRACY 392
6.1. Ustalanie okoliczności i przyczyn zajścia wypadku przy pracy 392
6.2. Ustalanie zajścia wypadku przy wykonywaniu innej ubezpieczonej czynności 394
Rozdział XXX. INNE KWALIFIKACJE PRAWNE SZKÓD NA OSOBIE DOZNANYCH W ZWIĄZKU Z PRACĄ 395
1. CHOROBA ZAWODOWA 395
1.1. Choroba zawodowa jako pojęcie prawne 395
1.2. Wykaz chorób zawodowych 397
1.3. Stwierdzanie choroby zawodowej 398
2. WYPADEK ZRÓWNANY Z WYPADKIEM PRZY PRACY 400
Rozdział XXXI. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 403
1. ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH 403
2. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ 406
2.1. Wina umyślna lub rażące niedbalstwo poszkodowanego 406
2.2. Stan nietrzeźwości lub odurzenia poszkodowanego 408
3. ZAKRES ŚWIADCZEŃ 410
4. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU SKUTKÓW WYPADKU PRZY PRACY W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI DO ZAROBKOWANIA 411
4.1. Zasiłek chorobowy 411
4.2. Świadczenie rehabilitacyjne 412
4.3. Zasiłek wyrównawczy 412
4.4. Renta z tytułu niezdolności do pracy 412
4.5. Renta szkoleniowa 415
4.6. Renta rodzinna 415
4.7. Dodatki do rent wypadkowych 416
5. ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE Z TYTUŁU DOZNANEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB ŚMIERCI 417
5.1. Odszkodowanie należne poszkodowanemu 417
5.2. Odszkodowanie należne rodzinie poszkodowanego 419
6. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 420
Rozdział XXXII. REALIZACJA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYPADKOWYCH 422
1. TRYB PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 422
2. ZBIEG PRAWA DO RENT WYPADKOWYCH Z INNYMI ŚWIADCZENIAMI 425
3. ZAWIESZENIE PRAWA DO RENT WYPADKOWYCH 426
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 427