Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Podręcznik prawa międzynarodowego
Podręcznik prawa międzynarodowego
Do koszyka
59,00 zł
Podręcznik prawa międzynarodowego od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Autor omawia w nim podstawowe pojęcia, zasady i instytucje współczesnego prawa międzynarodowego publicznego. Zwięzłe i klarowne ujęcie tematu oraz przystępny styl sprawiają, że z podręcznika mogą korzystać nie tylko studenci kierunków prawniczych i administracyjnych, lecz także słuchacze szkół biznesu, szkół zarządzania i innych, w których jest wykładane prawo międzynarodowe, oraz ci wszyscy, którzy interesują się problemami i strukturą współczesnego świata. W najnowszym, trzynastym już wydaniu omówiono m.in. zmiany wynikające z przyjęcia przez Polskę nowej ustawy o obywatelstwie polskim oraz z rozszerzenia Unii Europejskiej o Chorwację i przyznania Palestynie statusu obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do opracowania został dołączony poszerzony wybór literatury, a także aktualny ? według stanu na 1 lipca 2013 roku ? wykaz państw w rozumieniu prawa międzynarodowego.
Ilość stron 285
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-278-0245-3
Data publikacji 2015-03-26 13:06:54
Język polski
Spis treści 4
Wykaz ważniejszych skrótów 7
Przedmowa 9
Przedmowa do wydania trzynastego 10
Rozdział I. Pojęcia podstawowe 11
§ 1. Państwo 11
§ 2. Społeczność międzynarodowa 14
§ 3. Prawo międzynarodowe 16
§ 4. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa 20
§ 5. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa 22
§ 6. Źródła prawa międzynarodowego 28
Rozdział II. Zasady podstawowe 36
§ 1. Pojęcie zasad podstawowych 36
§ 2. Zasada suwerenności państw 39
§ 3. Zasada samostanowienia narodów 42
§ 4. Zasada praw człowieka 47
§ 5. Zasada ochrony środowiska 50
§ 6. Zasada wypełniania zobowiązań międzynarodowych 53
Rozdział III. Państwa 57
§ 1. Klasyfikacja państw 57
§ 2. Powstanie państw 61
§ 3. Uznanie państw 66
§ 4. Tożsamość państw 71
§ 5. Upadek państw 75
§ 6. Sukcesja państw 78
Rozdział IV.Inne podmioty 81
§ 1. Stolica Apostolska 81
§ 2. Terytoria autonomiczne 84
§ 3. Wspólnoty powstańcze 89
§ 4. Organizacje międzynarodowe 90
Rozdział V. Trzy elementy państwa 96
§ 1. Terytorium 96
§ 2. Ludność 111
§ 3. Władza 125
Rozdział VI. Obszary wodne, podwodne, powietrzne i kosmiczne 136
§ 1. Rzeki i kanały morskie 136
§ 2. Morskie wody przybrzeżne 140
§ 3. Morskie strefy specjalne 147
§ 4. Morze otwarte 150
§ 5. Dno i podziemie mórz 153
§ 6. Przestrzeń powietrzna 155
§ 7. Przestrzeń kosmiczna 158
Rozdział VII. Organy zagraniczne państw 161
§ 1. Prawo legacji i stosunki dyplomatyczne 161
§ 2. Przedstawicielstwa dyplomatyczne 166
§ 3. Prawo konsulatu i stosunki konsularne 175
§ 4. Urzędy konsularne 177
Rozdział VIII. Organizacje międzynarodowe 183
§ 1. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych 183
§ 2. Statuty organizacji międzynarodowych 186
§ 3. Członkostwo organizacji międzynarodowych 189
§ 4. Struktura organizacji międzynarodowych 197
§ 5. Głosowanie i uchwały organizacji międzynarodowych 202
Rozdział IX. Umowy międzynarodowe 207
§ 1. Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych 207
§ 2. Zawieranie umów międzynarodowych 212
§ 3. Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych 220
§ 4. Nieważność i wygasanie umów międzynarodowych 223
Rozdział X. Spory międzynarodowe 230
§ 1. Pojęcie i klasyfikacja sporów międzynarodowych 230
§ 2. Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów międzynarodowych 233
§ 3. Sądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych 235
Rozdział XI. Konflikty zbrojne 242
§ 1. Pojęcie i klasyfikacja konfliktów zbrojnych 242
§ 2. Zapobieganie konfliktom zbrojnym 244
§ 3. Reżim konfliktów zbrojnych 253
§ 4. Zakończenie konfliktów zbrojnych 261
Wykaz państw w sensie prawa międzynarodowego 265
Wybór literatury 268
Skorowidz 272