Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Kontrola administracji publicznej
Kontrola administracji publicznej
Do koszyka
59,00 zł
Kontrola administracji publicznej to publikacja, łącząca w sobie zarówno cechy podręcznika, jak i opracowania monograficznego, w której całościowo ujęto zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce. W prezentowanym wydaniu ? zaktualizowanym i znacznie poszerzonym ? zawarto bogate treści teoretyczne i doktrynalne. Kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, w tym najnowszych unormowań dotyczących wykonywania kontroli w administracji rządowej. Zaprezentowano również nowe aspekty systemu kontroli, takie jak kontrola zarządcza czy audyt wewnętrzny. W książce wskazano też na międzynarodowe, zwłaszcza unijne, czynniki tendencji rozwojowych systemu kontroli. Rozważania prowadzone są z wykorzystaniem obszernej literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i orzecznictwa. Opracowanie adresowane jest do studentów prawa i administracji, praktyków zajmujących się problematyką kontroli, urzędników organów kontroli oraz do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kontroli administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu. Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego i prawa postępowania administracyjnego. Główne kierunki jego zainteresowań naukowych i działalności naukowo-badawczej koncentrują się wokół zagadnień ustroju administracji publicznej, kontroli administracji, prawa o cudzoziemcach, problematyki prawnej obywatelstwa i migracji, prawa urzędniczego. Jest autorem kilkudziesięciu monografii, studiów i artykułów naukowych oraz licznych opracowań eksperckich.
Ilość stron 278
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-7806-599-9
Data publikacji 2015-03-25 14:53:52
Język polski
Spis treści 4
Wykaz skrótów 6
Uwagi wstępne 7
Rozdział I Ogólne teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji 11
1. Pojęcie i istota kontroli 11
2. Kontrola jako kategoria prawna 21
3. Kontrola a nadzór. Kontrola jako składnik innych funkcji 27
4. Rodzaje i kryteria kontroli 48
5. Wykonywanie kontroli i problem procedur kontrolnych 61
6. Zagadnienie jakości kontroli. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli 74
7. Prawny system kontroli administracji publicznej 83
Rozdział II Kontrola zewnętrzna nad administracją 95
2. Kontrola parlamentarna 96
3. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego 104
4. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich 110
5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (tzw. kontrola państwowa) 114
5.1. Pojęcie kontroli państwowej 114
5.2. Kształtowanie się pozycji NIK 116
5.3. Podstawy prawne i pozycja NIK 121
5.4. Postępowanie kontrolne 131
6. Kontrola sądowa 139
6.1. Pojęcie i istota kontroli sądowej 139
6.2. Rozwój sądowej kontroli administracji w Polsce 143
6.3. Kontrola sądów administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów 146
6.4. Kontrola sprawowana przez inne sądy 148
7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 150
8. Kontrola obywatelska (społeczna) 153
8.1. Uwagi ogólne 153
8.2. Pojęcie, istota i cechy kontroli społecznej 155
8.3. Formy kontroli 161
9. Kontrola prokuratorska 170
1. Uwagi wprowadzające 173
Rozdział III Kontrola wewnątrzadministracyjna 173
2. Kontrola w administracji rządowej 176
2.1. Kontrola ogólnoadministracyjna 178
2.1.1. Kontrola rządowa 179
2.1.2. Kontrola resortowa (działowa) 181
2.1.3. Kontrola terenowa 188
2.2. Kontrola specjalistyczna 192
2.2.1. Kontrola inspekcji specjalnych (nadzorów, dozorów) 193
2.2.2. Kontrola sprawowana przez niektóre inne wyspecjalizowane organy, służby i straże 200
2.2.3. Niektóre inne rodzaje kontroli specjalistycznej 203
2.3. Kontrola wykonywana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 207
2.4. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w administracji rządowej 212
3. Kontrola w administracji samorządowej 225
Rozdział IV Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej 233
1. Kategoria kontroli wewnętrznej sensu stricto 233
2. Problem regulacji prawnej 237
3. Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych 241
4. Audyt wewnętrzny i jego regulacja prawna 256
Rozdział V Refleksje końcowe 265
Wykaz wybranej literatury 271
Skorowidz 275