Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Instrumenty finansowe w gospodarce gminy
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy
Do koszyka
99,00 zł
Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy, prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, sekurytyzację wierzytelności gminnych, kwestię utworzenia spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych.
Ilość stron 548
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9038-5
Data publikacji 2015-04-08 13:08:13
Język polski
Spis treści 5
Wykaz skrótów 9
Wstęp 17
Rozdział I Determinanty uczestnictwa jednostek sektora finanów publicznych na rynku finansowym 29
1. Rynek finansowy i jego segmentacja 29
2. Regulacja prawna rynku finansowego 41
3. Pośrednictwo na rynku finansowym 63
4. Szczególne podstawy prawne uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym 74
Rozdział II Segmenty rynku kapitałowego w świetle możliwości ich wykorzystania przez gminę 90
1. Pojęcie i podział rynku kapitałowego 90
2. Rynek regulowany 97
3. Alternatywny system obrotu 112
4. Rynek niezorganizowany 116
Rozdział III Cechy instrumentów finansowych przesądzające o możliwości ich wykorzystania w gospodarce gminy 120
1. Papier wartościowy a instrument finansowy 120
2. Wybrane wierzycielskie papiery wartościowe 131
3. Wybrane udziałowe papiery wartościowe 150
4. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych 163
Rozdział IV Zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy 179
1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania zadań przez gminę 179
2. Samodzielność finansowa jako podstawa wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy 198
3. Zasady gminnej gospodarki finansowej w świetle wykorzystania instrumentów finansowych 218
4. Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej dla wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy 231
Rozdział V Gmina jako uczestnik rynku kapitałowego 242
1. Prawne podstawy funkcjonowania gminy na rynku kapitałowym i jej ograniczenia 242
2. Dwojaki charakter uczestnictwa gminy na rynku instrumentów finansowych 257
2.1. Gmina jako emitent na rynku kapitałowym 257
2.2. Gmina jako inwestor na rynku kapitałowego 270
3. Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym 285
Rozdział VI Obligacje komunalne jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w gospodarce gminy 296
1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych oraz ich rodzaje 296
2. Obligacje przychodowe jako szczególny rodzaj obligacji komunalnych 309
3. Tryb i warunki emisji obligacji komunalnych 320
4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych 341
5. Realizacja świadczeń wynikających z obligacji komunalnych 354
6. Podsumowanie 363
Rozdział VII Możliwości wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych w gospodarce gminy 365
1. Bony komunalne i weksle inwestycyjne publiczne 365
2. Certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe o zbliżonym charakterze prawnym 375
3. Pożyczki obligacyjne w gospodarce gmin państw członkowskich Unii Europejskiej 380
4. Podsumowanie 386
Rozdział VIII Pochodne instrumenty finansowe a gospodarka gminy 389
1. Pochodne instrumenty finansowe w ramach zarządzania długiem publicznym 389
2. Możliwość zastososowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy w świetle prawa międzynarodowego i unijnego 395
3. Przypadki stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy 398
4. Problem dopuszczalności stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce polskich gmin 405
Rozdział IX Sekurytyzacja jako metoda wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę 412
1. Pojęcie i etapy sekurytyzacji 412
2. Rodzaje sekurytyzacji 416
3. Gmina jako inicjator sekurytyzacji 419
4. Wierzytelności gminy jako przedmiot sekurytyzacji 423
Rozdział X Pozostałe formy wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę (spółka komunalna i komunalizacja) 428
1. Utworzenie spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych 428
2. Akcje spółki komunalnej 439
3. Obligacje emitowane przez spółkę komunalną 445
4. Zbycie akcji na rzecz gminy w ramach komunalizacji spółek Skarbu Państwa 452
5. Podsumowanie 455
Wnioski końcowe 457
Źródła prawa 473
Pozostałe materiały 497
Literatura 503
Spis tabel i wykresów 545