Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku
Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku
Do koszyka
67,00 zł
Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i często nadal mają znaczący wpływ na rozwój nie tylko poszczególnych ideologii, lecz także instytucji politycznych i prawnych. Wiele uwagi poświęca również polskiej myśli politycznej i prawnej. W odróżnieniu od większości obecnie wydawanych podręczników proponuje bardziej dogłębne omówienie poszczególnych doktryn, odwołując się do źródeł i literatury, co umożliwia studentowi na samodzielne studia. Całość zamyka indeks nazwisk i osób. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Sięgać po nie mogą również studiujący na innych kierunkach kształcenia akademickiego: politologii, dziennikarstwie, historii, socjologii. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w książce pojęć z indeksu. Z kolei przytaczane fragmenty literatury źródłowej oraz bardziej szczegółowe informacje dodatkowe wydrukowano mniejszą czcionką, co pozwala zapoznać się z nimi w dogodny sposób.
Ilość stron 530
Wydawnictwo LexisNexis
ISBN 978-83-7806-491-6
Data publikacji 2015-03-25 14:01:23
Język polski
Spis treści 4
Wstęp 10
Rozdział I O pojęciu doktryn politycznych i prawnych 15
1. Przedmiot 15
2. Historia doktryn politycznych i prawnych a inne nauki prawne 20
3. Nazwa dyscypliny 23
4. Metody badawcze 24
Homo harmonicus Część pierwsza STAROŻYTNOŚĆ 27
Rozdział II Główne doktryny polityczno-prawne starożytnych Chin 28
1. Lao-cy 29
2. Konfucjusz 30
3. Mo-tsy 33
4. Jang Czu 35
5. Szkoła prawników 35
Rozdział III Poglądy polityczno-prawne Wschodu 39
1. Prawa Hammurabiego 39
2. Poglądy na władzę i prawo w myśli judaistycznej 40
3. Buddyzm o władzy 42
Rozdział IV Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji 44
1. Sofiści starsi 45
A. Protagoras z Abdery 46
B. Gorgiasz 48
C. Prodikos 49
2. Sofiści młodsi 50
A. Hippiasz z Elidy 50
B. Kallikles 51
C. Trazymach 52
3. Sokrates 53
4. Platon (Arystokles) 56
5. Arystoteles 62
Rozdział V Główne idee polityczno-prawne okresu hellenistycznego i starożytnego Rzymu 71
1. Cynicy – Antystenes, Diogenes, Krates 71
2. Cyrenaicy – Arystyp z Cyreny 73
3. Epikur i epikurejczycy 74
4. Stoicy starsi 76
5. Stoicy okresu średniego 78
A. Polibiusz 79
B. Cycero 80
Rozdział VI Problematyka państwa i prawa u początków chrześcijaństwa 85
1. U źródeł 85
A. Jezus z Nazaretu (Chrystus) 85
B. Święty Paweł z Tarsu 86
2. Poglądy polityczno-prawne wczesnego chrześcijaństwa 87
A. Święty Augustyn 88
3. Sekty chrześcijańskie 90
Homo hierarchicus Część druga MYŚL POLITYCZNO-PRAWNA ŚREDNIOWIECZA 92
Rozdział VII U źródeł chrześcijańskiej teorii władzy 93
1. Jan z Salisbury 93
2. Święty Tomasz z Akwinu 98
3. Dante Alighieri 106
4. Marsyliusz z Padwy 107
Homo naturalis Część trzecia RENESANS 114
Rozdział VIII Doktryny polityczne i prawne renesansu 115
1. Wprowadzenie 115
2. Doktryny realizmu politycznego we Włoszech 116
A. Niccolò Machiavelli 116
B. Francesco Guicciardini i Giovanni Botero 125
Rozdział IX Doktryny reformacji w Niemczech i we Francji 129
1. Ulrich von Hutten 129
2. Marcin Luter 132
3. Tomasz Münzer 136
4. Ulrich Zwingli 137
5. Jan Kalwin 140
Rozdział X Doktryna monarchii absolutnej – Jean Bodin 142
Rozdział XI Utopie epoki renesansu 150
1. Erazm z Rotterdamu 150
2. Utopie renesansowe 153
A. Tomasz More (Morus) 153
B. Tommaso Campanella 157
C. Franciszek Bacon 159
Rozdział XII Myśl polityczna i prawna polskiego renesansu 162
1. Stanisław ze Skarbimierza 162
2. Paweł Włodkowic 162
3. Jan Ostroróg 164
4. Filip Buonaccorsi (Kallimach) 167
5. Sebastian Petrycy z Pilzna 171
6. Andrzej Frycz Modrzewski 173
7. Jakub Przyłuski 179
8. Stanisław Orzechowski 183
9. Krzysztof Warszewicki 185
10. Piotr Skarga 187
11. Jan Zamoyski 188
12. Bracia Polscy 190
Homo liber Część czwarta MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA WIEKU XVII I OŚWIECENIA 195
Rozdział XIII Nowożytna szkoła prawa natury 196
1. Huig de Groot (Grocjusz) 196
2. Benedykt Spinoza 200
3. Francisco Suárez, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, Christian Wolff 204
Rozdział XIV Ideologie rewolucji angielskiej 208
1. James Harrington 209
2. Robert Filmer 210
3. Nurt radykalny – Gerrard Winstanley 211
4. Tomasz Hobbes 214
5. John Locke 221
Rozdział XV Liberalizm arystokratyczny, ludowy radykalizm, konserwatyzm 226
1. Monteskiusz 226
2. Jan Jakub Rousseau 233
3. Konserwatyzm – Edmund Burke 240
4. Myśl polityczno-prawna u początków Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 243
5. Ideologia konserwatywna na ziemiach polskich XIX wieku 247
5.1. Konserwatyści galicyjscy do 1918 roku 249
5.2. Konserwatyści polscy w zaborach rosyjskim i pruskim do 1918 roku 251
A. Margrabia Aleksander Wielopolski 252
B. Andrzej Zamoyski 253
C. Włodzimierz Spasowicz 254
Rozdział XVI Utopijne koncepcje oświecenia 257
1. Jean Meslier 257
2. Morelly 260
3. Gabriel Bonnot de Mably 262
Rozdział XVII Doktryny polityczno-prawne polskiego oświecenia 266
1. Stanisław Dunin-Karwicki 266
2. Stanisław Leszczyński 267
3. Stanisław Konarski 270
4. Hugo Kołłątaj 271
5. Franciszek Salezy Jezierski 275
6. Stanisław Staszic 278
7. Wojciech Gutkowski 286
Homo liber versus homo socialis Część piąta DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE XIX WIEKU 290
Rozdział XVIII Idealizm niemiecki 291
1. Immanuel Kant 291
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 296
3. Johann Gottlieb Fichte 305
Rozdział XIX Romantyzm polityczny i szkoła historyczno-prawna w Niemczech 311
1. Gustaw von Hugo 311
2. Fryderyk Karol von Savigny 312
3. Grzegorz Fryderyk Puchta 316
Rozdział XX Liberalizm XIX wieku 318
1. Alexis de Tocqueville 318
2. Herbert Spencer 324
3. Beniamin Constant 327
4. Jeremy Bentham 330
5. John Stuart Mill 335
6. Frédéric Bastiat 343
7. Robert von Mohl 345
Rozdział XXI Pozytywizm 350
1. John Austin 351
2. Rodolf Ihering 353
3. Jerzy Jellinek 354
Rozdział XXII Myśl lewicowa XIX wieku 364
1. Anarchizm 364
A. Piotr Józef Proudhon 365
B. Michał Bakunin 366
C. Piotr Aleksiejewicz Kropotkin 370
2. Socjalizm utopijny 374
A. Claude Henri de Saint-Simon 375
B. Charles Fourier 378
3. Socjalizm naukowy – Karol Marks i Fryderyk Engels 381
4. Reformizm – Edward Bernstein 385
5. Rewizjonizm – Karol Kautsky 386
Rozdział XXIII Początki myśli społecznej Kościoła w XIX wieku – Leon XII 396
Rozdział XXIV Solidaryzm – Leon Duguit 405
Homo aberrans et viae nescius Część szósta DYLEMATY WIEKU XX 407
Rozdział XXV Strategie reformistyczne 408
1. Idea i praktyka państwa dobrobytu 408
2. Teoria konwergencji 410
3. Trzecia droga. Między socjalizmem a kapitalizmem 413
4. Myśl społeczna Kościoła rzymskokatolickiego 416
5. Jan Paweł II 420
Rozdział XXVI Strategie rewolucyjne 423
1. Włodzimierz Iljicz Lenin 423
2. Józef Stalin 428
3. Lew Dawidowicz Trocki 432
4. Jan Wacław Machajski 439
5. Józef Zieliński i Augustyn Wróblewski 441
6. Edward Abramowski 443
Rozdział XXVII Strategie autorytarne 447
1. Faszyzm – Benito Mussolini 447
2. Nazizm – Adolf Hitler 450
Rozdział XXVII ILiberalizm XX wieku 456
1. Friedrich August von Hayek 457
2. John Rawls 459
3. Robert Nozick 463
Rozdział XXIX Polskie dyskusje ustrojowe dwudziestolecia. Między indywidualizmem a uniwersalizmem 467
Rozdział XXX Elementy teorii i filozofii prawa XX wieku 479
1. Leon Petrażycki 479
2. Hans Kelsen 488
3. Jurysprudencja analityczna Herberta Lionela Adolphusa Harta 495
4. Funkcjonalizm amerykański 499
A. Oliver Wendell Holmes 500
B. Podstawowe nurty funkcjonalizmu: kierunek idealizmu prawniczego, teoria interesu społecznego 502
5. Realizm prawniczy 505
6. Zarys współczesnej filozofii prawa w USA 507
7. Elementy koncepcji prawa natury 511
A. Lon Luvois Fuller 511
B. Współczesna analityczna jurysprudencja 513
C. Elementy teorii prawa Ronalda Dworkina 514
Wybrana literatura 518
D. Kierunki neomarksistowskie 518
Indeks nazwisk i osób 519